کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر حمید رضاییان

2- دکتر مصطفی توکلی

2- دکتر علی محتشم کاشانی

3- دکتر سروش کریم زاده

4- دکتر علیرضا دایی

5- دکتر مهناز اسرافیل زاده

6- دکتر مریم خدری نژاد

7- دکتر سید طه حسینی

8- دکتر مسعود مصطفوی

9- دکتر هومن خیرخواه

10- دکتر ام کلثوم ام ابیها

11- دکتر سید رضا هاشمی

12- دکتر ستار محبی

13- دکتر حمیدرضا اصل اصفهانی

14- دکتر شهرام کاکاوند

15- دکتر محسن ارجمندی

16- دکتر اکرم باباخواه

17- دکتر مونس صدرایی

19- دکتر حسام سلطانی کشمیری

20- دکتر نورالله طاهری منش